Priser

Energiloven slår fast at prisen for fjernvarme til kunder som kommer inn under tilknytningsplikten ikke skal overstige prisen for elektrisk oppvarming i vedkommende forsyningsområde. Mo Fjernvarme gir alle kunder en pris som ligger lavere enn tilsvarende fastkraftleveranse av elektrisitet til oppvarmingsformål.

Fra 1.januar 2022 er standard ettårs fastpris (grunnpris) på fjernvarme 79,4 øre/kWh, eks. mva. I vinterhalvåret reduseres energiprisen 20 %, men det avregnes da i tillegg et volumledd. Fastleddet er 10.000 kr/år og 5.000 kr/år for kunder med forbruk hhv. høyere eller lavere enn 100.000 kWh. For tilsvarende oppvarming med elektrisitet er gjennomsnittsprisen i vårt prisområde beregnet til 80-95 øre/kWh, inkludert nettleie og el-avgift.

Fjernvarmeprisene endres i takt med variasjonene i energimarkedet. De fleste av våre kunder foretrekker en fast pris for fjernvarme pr. år.  Som et alternativ tilbys fjernvarme til variabel pris, som relateres til månedsmidlet elspotpris, pluss nettleie og forbruksavgift. Også med variabel pris blir det i vinterhalvåret avregnet et volumledd.

Det er fritak for moms på fjernvarme til husholdningsformål i Nord-Norge.

Enhver som er pålagt å tilknytte seg fjernvarmeanlegg etter Plan – og bygningslovens § 66a, har rett til å klage til NVE over priser og andre leveringsvilkår.

blomst-penger_fs