Priser

Energiloven slår fast at prisen for fjernvarme til kunder som kommer inn under tilknytningsplikten ikke skal overstige prisen for elektrisk oppvarming i vedkommende forsyningsområde. Mo Fjernvarme gir alle kunder en pris som ligger lavere enn tilsvarende fastkraftleveranse av elektrisitet til oppvarmingsformål.

Fra 1.januar 2024 er standard ettårs fastpris (grunnpris) på fjernvarme 86,7 øre/kWh, eks. mva. I vinter-halvåret reduseres energiprisen 21 %, men det avregnes da i tillegg et volumledd på 8,0 kr/m3. Fastleddet er 10.000 kr/år og 5.000 kr/år for kunder med forbruk hhv. høyere eller lavere enn 100.000 kWh.

Som et alternativ tilbys fjernvarme til variabel pris. Da følger fjernvarmeprisen gjennomsnittlig strømpris i elspot-markedet, med tillegg for alternativ nettleie og forbruksavgift for strøm. Også i dette alternativet avregnet volumledd i vinterhalvåret, tilsvarende som for fastpris.

Det er fritak for moms på fjernvarme til husholdningsformål i Nord-Norge.

Enhver som er pålagt å tilknytte seg fjernvarmeanlegg etter Plan – og bygningslovens § 66a, har rett til å klage til NVE over priser og andre leveringsvilkår.

blomst-penger_fs