Om oss

Mo Fjernvarme AS ble stiftet 8.11.99 med Norsk Jern Eiendom AS (nå Mo Industripark AS) og Helgeland Kraftlag A/L (nå HelgelandsKraft AS) som eiere med h.h.v. 60 og 40 % av aksjene. Vår primære virksomhet er lønnsom distribusjon og salg av fjernvarme, basert på gjenvunnet energi fra energiintensive bedrifter i Mo i Rana. Sekundært kan selskapet gjennom datterselskap, aksjeinnskudd eller på annen måte delta i energigjenvinning og fjernvarmevirksomhet andre steder.

I 2016 produserte Mo Fjernvarme 83,1 GWh fjernvarme. De fleste større bygg i sentrale deler av Mo i Rana er tilknyttet nettet til Mo Fjernvarme. Gjenvunnet energi holder også gågater og hovedgate i sentrum snø- og isfri om vinteren. I Mo Industripark mottar blant annet et fiskeoppdrettsanlegg store mengder fjernvarme.

Mo Fjernvarme er et av få fjernvarmeanlegg i landet som baserer seg helt på utnyttelse av industriell overskuddsenergi. Fjernvarme erstatter i stor grad fyring med fossil olje hos kundene. Dermed spares miljøet for store utslipp av CO2, NOx og SO2. Vi har som målsetting å ha et minst mulig “CO2-fotavtrykk”, og ikke bruke fossilt brennstoff i fjernvarmeproduksjonen. I 2016 ble bruken av fyringsolje unormalt høy, noe som har sammenheng med driftsendringer hos spillvarmeleverandør og påfølgende stans på ett av våre energigjenvinningsanlegg. Mo Fjernvarme investerer i 2017 i økt gjenvinningskapasitet og høyspent el-kjel, for å kunne dekke slike situasjoner uten bruk av fossil energi.

Selskapet har 4 ansatte og leier inn tjenester til drift og vedlikehold samt administrative tjenester. Vi holder til i lokaler like utenfor Mo Industripark. Det meste av våre produksjonsanlegg er lokalisert inne i parken, nært spillvarmeleverandørene.

Energiintensiv industri og miljøvennlig varme i Mo i Rana…  Slik henger det sammen:

 

Klikk på denne linken hvis du vil lese vår multimediabrosjyre:  http://www.visbrosjyre.no/Mo-Fjernvarme/WebView/