Om oss

Den første fjernvarmeaktiviteten i Mo i Rana startet i 1985. Mo Fjernvarme AS ble stiftet 8.11.99, og eies av Mo Industripark AS og Helgeland Kraft AS, med hhv. 60 og 40 % av aksjene. Selskapets primære virksomhet er lønnsom distribusjon og salg av fjernvarme, basert på gjenvunnet energi fra energiintensive bedrifter i Mo i Rana. Sekundært kan selskapet gjennom datterselskap, aksjeinnskudd eller på annen måte delta i energigjenvinning og fjernvarmevirksomhet andre steder.

I 2019 produserte Mo Fjernvarme 89,1 GWh fjernvarme. De fleste større bygg i sentrale deler av Mo i Rana er tilknyttet nettet til Mo Fjernvarme. Gjenvunnet energi holder også gågater og hovedgate i sentrum snø- og isfri om vinteren. I Mo Industripark mottar blant annet et fiskeoppdrettsanlegg store mengder fjernvarme. Målt i energileveranse pr. innbygger rangeres Mo Fjernvarme som et av største fjernvarmeselskapene i Norge.

Mo Fjernvarme er et av få fjernvarmeanlegg i landet som baserer seg helt på utnyttelse av industriell overskuddsenergi. Historisk sett har fjernvarmen i stor grad erstattet fyring med fossil olje hos kundene, og dermed spart miljøet for store utslipp av CO2, NOx og SO2. Mo Fjernvarme har som målsetting å ha lavest mulig “CO2-fotavtrykk”, og ikke bruke fossilt brennstoff i produksjonen av fjernvarme. Vi har de siste årene investert betydelig i økt gjenvinningskapasitet, samt en høyspent el-kjel for å kunne dekke spisslast og avvikssituasjoner uten bruk av fossil energi.

I 2019 var oljeandelen hos oss 1,8 %.

Selskapet har 4 ansatte og leier inn tjenester til drift og vedlikehold samt administrative tjenester. Vi holder til i lokaler like utenfor Mo Industripark. Det meste av våre produksjonsanlegg er lokalisert inne i parken, nært spillvarmeleverandørene.

Energiintensiv industri og miljøvennlig varme i Mo i Rana…  Slik henger det sammen:

 

Klikk på denne linken hvis du vil lese vår multimediabrosjyre:  https://www.visbrosjyre.no/MoFjernvarme/WebView/