Om oss

Den første fjernvarmeaktiviteten i Mo i Rana startet i 1985. Mo Fjernvarme AS ble stiftet 8.11.1999, og eies av Mo Industripark AS og Helgeland Kraft AS, med hhv. 60 og 40 % av aksjene. Selskapets primære virksomhet er lønnsom distribusjon og salg av fjernvarme, basert på gjenvunnet energi fra energiintensive bedrifter i Mo i Rana. Sekundært kan selskapet gjennom datterselskap, aksjeinnskudd eller på annen måte delta i energigjenvinning og fjernvarmevirksomhet andre steder.

I 2023 produserte Mo Fjernvarme 91 GWh fjernvarme. Nesten alle større bygg i sentrale deler av Mo i Rana er tilknyttet nettet til Mo Fjernvarme. Gjenvunnet energi holder også fortau, gågate, hovedvei i sentrum samt fotballbaner snø- og isfri gjennom vinteren. I Mo Industripark mottar blant annet et fiskeoppdrettsanlegg og en fabrikk for oksygenproduksjon store mengder fjernvarme. Målt i energileveranse pr. innbygger, rangeres Mo Fjernvarme som et av største fjernvarmeselskapene i Norge.

Mo Fjernvarme er et av få fjernvarmeanlegg i landet som baserer seg helt på utnyttelse av industriell overskuddsenergi. Historisk sett har fjernvarmen i stor grad erstattet fyring med fossil olje hos kundene, og dermed spart miljøet for store utslipp av CO2, NOx og SO2. I dag trekkes også effektavlasting i strømnettet og økt fleksibilitet i energiforsyningen frem som store gevinster.

Mo Fjernvarme har som målsetting å ha null «CO2-fotavtrykk», som i denne sammenhengen betyr å ikke bruke fossilt brennstoff i produksjonen av fjernvarme. Vi har de siste årene investert betydelig i økt gjenvinningskapasitet, og installert elkjel samt tatt i bruk sertifisert bioolje for å kunne dekke spisslast og avvikssituasjoner uten bruk av fossil energi. I 2023 var andelen fossil energi hos oss kun 0,1 %.

Selskapet har 5 ansatte og leier inn tjenester til drift og vedlikehold samt administrative tjenester. Vi holder til i lokaler ved innkjøringen til Mo Industripark. Det meste av våre produksjonsanlegg er lokalisert inne i parken, nært spillvarmekildene.

Energiintensiv industri og miljøvennlig varme i Mo i Rana…  Slik henger det sammen:

Klikk på denne linken hvis du vil lese vår multimediabrosjyre:  https://www.visbrosjyre.no/MoFjernvarme/WebView/