Fordeler med fjernvarme

1. Fjernvarme er rimelig og fornuftig investering

Fjernvarme leveres i konkurranse med alternative oppvarmingsformer som elektrisitet og olje. Prisen på fjernvarme er derfor konkurransedyktig med disse energibærerne. Fjernvarme er et energifleksibelt system som gir mulighet for å utnytte den til enhver tid rimeligste energikilden.

2. Fjernvarme gir behagelig varme og bedre inneklima

Bygging av boliger med fjernvarmeforsyning gir mulighet for å benytte vannbåren gulvvarme og radiatorer med lave overflatetemperaturer. Dette gir god varmekomfort og hindrer dessuten dannelse av «brent støv» og tilhørende støvspredning som kan føre til ubehag og allergiplager.

3. Fjernvarme gir leveringssikkerhet

Fjernvarmeleverandørene bygger ut anleggene med en høy grad av leveringssikkerhet. Tilknyttede fjernvarmekunder har generelt ingen reserve varmeforsyning, og krever derfor også høy leveringssikkerhet.

Erfaringsmessig er fjernvarmeforsyningen meget stabil og det er ikke erfart alvorlige avbrudd i forsyningen i Norge, under forutsetning av tilgang på elektrisitet for drift av anleggene. Fjernvarmeforsyning har generelt samme forsyningssikkerhet som elektrisk kraftforsyning.

4. Fjernvarme gir Norge en øket fleksibilitet i energiforsyningen

Bruk av fjernvarme gir en økt fleksibilitet i energiforsyningen i Norge. Bruk av fjernvarme og vannbåren varme er en forutsetning for å møte fremtidens krav om energifleksibilitet. Et energifleksibelt anlegg er en garanti for å kunne utnytte fremtidens energikilder, som kan variere avhengig av tekniske, økonomiske og miljømessige forhold. En økt utnyttelse av alternative, lokale energikilder i vannbårne anlegg gir ofte økt sysselsetting. Dette kan være i forbindelse med produksjon av biobrensel, drift av avfallsforbrenningsanlegg etc. Et energifleksibelt anlegg er ofte også en forutsetning for å kunne utnytte ENØK-muligheter.

5. Lokale og globale miljøgevinster

De lokale miljøgevinstene er redusert utslipp av nitrogenoksider (NOX), svoveloksider (SOX) og støv/sot. De globale gevinstene er primært knyttet til redusert utslipp av klimagassen CO2 ved at fjernvarme stort sett er basert på bruk av fornybare energiressurser.

Økt bruk av fjernvarme vil ha stor betydning for myndighetenes strategi om stabilisering/reduksjon av CO2-utslippene i Norge. Enova anslår i sin årsrapport for 2011 at halvparten av all fjernvarme støttet av Enova har erstattet oljefyr. Dette betyr at fjernvarme så langt har bidratt til å fase ut ca. 2 milliarder kilowattimer oljefyring i Norge, og redusert norske klimagassutslipp (målt i CO2-ekvivalenter) med 600 000 tonn i året, inkludert utslippet fra egen fossil spisslast. Dette gjør fjernvarme til det hittil største og viktigste klimatiltaket i byggsektoren.

fjernvarme_jatakkt2