Produksjonsanlegg

Produksjonsanlegget for fjernvarme er lokalisert i Mo Industripark. Anlegget leverer energi i form av varmt vann til kunder innen industriparken og bynære områder i Mo i Rana. Totalt produseres 85-90 GWh per år, avhengig av utetemperaturen. De første delene av produksjons- og distribusjonsanlegget ble bygget i 1985 av Norsk Jernverk AS og Helgeland Kraftlag AL. Disse dannet i 1999 selskapet Mo Fjernvarme AS, som kjøpte ut anleggsmidlene og i dag er eier og driver av fjernvarmevirksomheten i Mo i Rana.

Anlegget er basert på overskuddsvarme i røkgassen fra smelteovnene til Elkem Rana. Denne bedriften produserer ferrosilisium, og røkgassen fra produksjonen inneholder store mengder energi, som tas ut gjennom våre røkrørskjeler. Kjelene har en designkapasitet på tilsammen 22 MW (grunnlast), og produserer damp som via varmevekslere overfører energien til fjernvarmenettet.

130916 mofjv_0260 mellom2
Røykgassvarmen fra smelteovnene til Elkem Rana er hovedkilden
til fjernvarmen 
i Mo i Rana. Bildet viser begge røykrørskjelene som
Mo Fjernvarme bruker for å 
gjenvinne energi fra røykgassen,
plassert foran luftkjølerne og støvfilteret til Elkem.

Som reserve- og spisslast er anlegget forsynt med tre kjeler som kan fyres med CO-rik brenngass eller olje. CO-rik brenngass er et biprodukt fra Ferroglobe Mangan sine smelteovner i Mo Industripark. I 2017 satte vi i tillegg i drift en høyspent elektrokjel, som bidrar til økt leveransesikkerhet og økt fornybarandel i fjernvarmeproduksjonen, og fra 2021 ble det tatt i bruk RED*-sertifisert bioolje som erstatning for tradisjonell lettolje. Disse kjelene har kapasitet på til sammen 43 MW.  Spisslastkjelene brukes normalt bare på de kaldeste dagene om vinteren.

Det varme vannet distribueres ved hjelp av to hovedpumper og trykket reguleres med et eget trykkholde- og matevannsystem. Disse komponentene er plassert i varmesentralen sammen med fyrkjelene. Distribusjonen ut til kundene foregår gjennom et rørnett som er utbygd innenfor konsesjonsområdet. Hos kundene er det montert kundesentraler som overfører varme fra fjernvarmeanlegget til byggets eget varmesystem. For å benytte fjernvarme til oppvarmingsformål i bygg, kreves det at bygget har vannbåren varme som oppvarmingssystem.

Styring og overvåking av fjernvarmeanlegget utføres fra Energisentralen i Mo Industripark. Overvåkningen foregår ved helkontinuerlig skiftgang.

 

* RED = Renewable Energy Directive (EU’s fornybardirektiv)