Priser

Energiloven slår fast at prisen for fjernvarme til kunder som kommer inn under tilknytningsplikten ikke skal overstige prisen for elektrisk oppvarming i vedkommende forsyningsområde. Mo Fjernvarme gir alle kunder en pris som ligger lavere enn tilsvarende fastkraftleveranse av elektrisitet til oppvarmingsformål.

Fjernvarmeprisene endres i takt med variasjonene i energimarkedet. De fleste kundene foretrekker en fast pris for fjernvarme pr. år. Om ønskelig kan også fjernvarmen avregnes til en flytende pris relatert til månedsmiddel av elspotprisen, pluss nettleie og forbruksavgift.

Fra 1.januar 2017 er standard ettårs fastpris på fjernvarme 69 øre/kWh. I tillegg kommer et fastledd på 10.000 kr/år og 5.000 kr/år for kunder med forbruk hhv. høyere eller lavere enn 100.000 kWh. For tilsvarende oppvarming med elektrisitet er gjennomsnittsprisen beregnet til 75-85 øre/kWh, inkludert nettleie og el-avgift.

Det er fritak for moms på fjernvarme til husholdningsformål i Nord-Norge.

Enhver som er pålagt å tilknytte seg fjernvarmeanlegg etter Plan – og bygningslovens § 66a, har rett til å klage til NVE over priser og andre leveringsvilkår.

blomst-penger_fs